Puslapis atnaujintas: 2016-10-20

 

 KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO METODINĖ TARYBA  

 

PIRMININKĖ - Ilona Stančikienė, Alternatyvaus meno studijos mokytoja;

NARIAI:

Renata Sondaitė, dizaino studijos Kukutis mokytoja; 

Rima Spalinskienė, tautinės muzikos ansamblio Ralio mokytoja;

Jolita Merinienė, teatro studijos Aušra mokytoja;

Ilona Stankevičienė, vaikų šokių kolektyvo Junga mokytoja.

 

 

 

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO TARYBA

 

TARYBOS PIRMININKĖ - Ilona Stankevičienė

SEKRETORĖ - Esmeralda Zubrickienė

NARIAI:

MENINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJA - Irena Butvilienė.

TĖVAI - Jurgita Gardžiulienė, Vytė Kontautienė.

MOKINIAI - Saulė Tamošaitytė, Eglė Markaitytė.

 

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO MOKYTOJŲ TARYBA

 

Mokytojų taryba - nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Centre dirbantys mokytojai.

Mokytojų tarybai vadovauja direktorius.

Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Pirmajame tarybos posėdyje atviru balsavimu išrenkamas Mokytojų tarybos sekretorius.

Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.