Puslapis atnaujintas: 2018-12-06

 

DĖL PARAMOS GAVIMO  

 

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018 M.

 

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ATLYGINIMO DYDIS UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO CENTRUOSE

 

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

 1. Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro kolektyvus bei būrelius.
 2. Į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą priimami Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.
 3. Mokamas mokestis: Dokumentas.
 4. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre studijos ir būreliai gali būti steigiami atsižvelgiant į mokinių interesus, jų tėvų pageidavimus, mokytojų pasirengimą ir turimą materialinę bazę.
 5. Neformalusis ugdymas būreliuose ir studijose organizuojamas pagal metodinėse tarybose aprobuotas ir įstaigos direktoriaus patvirtintas programas.
 6. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras gali teikti mokamas viešąsias paslaugas, numatytas nuostatuose, ir vyresniems negu 19 metų miesto gyventojams.

PRIĖMIMAS

 1. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą gali lankyti vaikai ir jaunimas nuo 3 iki 19 metų, o įgyvendinant įvairias programas - ir kiti bendruomenės nariai (tėvai, seneliai ir pan.).
 2. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą gali lankyti klubo nariai, t.y. vaikai, dalyvaujantys Klaipėdos jaunimo centro visuomeninėje veikloje, bet nelankantys būrelių ir studijų.
 3. Vaikai ir jaunimas į būrelius ir studijas priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, saviraiškos poreikius, vaiko gebėjimus, amžių, muzikinius, meninius duomenis bei ugdymo įstaigos intelektualines ir materialines galimybes.
 4. Prašymai lankyti Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre būrelius ir studijas priimami iki rugsėjo 30 d., norintiems tapti centro nariais - nuolat. Vaikų grupės komplektuojamos kasmet iki spalio 1 d. ir gali būti pildomos mokslo metų eigoje pagal grupių komplektavimo normas.
 5. Dainavimo, muzikos, teatro, choreografijos būrelius lankyti pageidaujantiems mokiniams iki spalio 1 d. gali būti organizuojamas meninių gebėjimų patikrinimas, kurį atlieka būrelio mokytojas.
 6. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre mokinių atostogų metu, atsižvelgiant į gautą programų finansavimą, vaikams ir jaunimui siūlome kūrybines, kelionių stovyklas, įgyvendiname prevencines, socializacijos bei kitas užimtumo programas.

 REIKALINGI DOKUMENTAI

Į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą mokiniai priimami pateikę prašymą ir sutartį (vieno iš tėvų, globėjo).

PRAŠYMAS Į BŪRELĮ

MOKYMO SUTARTIS